BarborkaObčianske združenie Barborka

Názov združenia: Barborka

Sídlo združenia: Smolnícka Huta 84, 055 65, Smolnícka Huta
IČO: 42099129
Registrácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, registrácia vykonaná 28.12.2007, číslo súpisu VVS/1-900/90-31188

Číslo účtu: 2527980251/0200, VÚB BANKA a.s, Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava 25
IBAN: SK2902000000002527980251

Registrované v notárskom centrálnom registri určených právnických osôb od 25.11.2008, pod spisovou značkou: NCRpo: 2573/2008.

 Tlačivá 2% z daní na stiahnutie

Dávame do pozornosti všetkým veriacim a dobrodincom, ľuďom dobrej vôle, že svoje 2 % môžu venovať nášmu Občianskemu združeniu Barborka a uplatniť si tak úľavu na dani.

Združenie má právnu subjektivitu s pôsobnosťou na celom území Slovenskej Republiky a v zahraničí

Barborka, je dobrovoľným a slobodným združením osôb v zmysle zákona č. 83/1990 Zb., z 27.03.1990, pracujúcim najmä na miestnej, komunitnej úrovni, ktoré vzniká s vedomím a podporou obecného zastupiteľstva obce Smolnícka Huta.

Združenie je právnickou osobou registrovanou ministerstvom vnútra SR.

Pri naplňovaní cieľov združenie spolupracuje s kresťanskými cirkvami, kresťanskými organizáciami a kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami.

Ciele a činnosti združenia

Cieľom združenia je systematická práca s mladými ľuďmi, s rómskym etnikom, rozvoj charakteru a osobnosti, vytváranie nemateriálnych hodnôt a pevného morálneho základu pri uplatňovaní kresťanských princípov v ich životoch pomocou šírenia znalosti Biblie, pomoc a podpora zdravia, pomoc pri realizácii projektov spojených v snahe o šírenie a pomoc zdravotne a sociálne postihnutým osobám.

Prostriedkami k naplneniu tohoto cieľa sú:

a. výchova, príprava a podpora pracovníkov s mládežou formou vzájomného zdieľania zdrojov, informácií, vízií, projektov a stratégií, so zvláštnym zameraním na prácu medzi rómskym etnikom

b. vzdelávacia a informačná činnosť za účelom ochrany, rozvoja a naplňovania fyzických, osobnostných a duchovných potrieb mladého človeka

c. vyučovanie biblických princípov a ich aplikácie do súčasnosti vo výchovných krúžkoch

d. podpora mimoškolských aktivít a využitia voľného času

e. poskytovanie osobného poradenstva

f. prednášky, podpora vzdelania, vzdelávacie programy a tvorba vzdelávacích materiálov

g. účasť a organizovanie táborov, festivalov a konferencií mládeže

h. charitatívna činnosť a praktická pomoc ľuďom v núdzi

i. sociálna prevencia, prevencia kriminality a negatívnych javov medzi mladou generáciou

j. získavanie a poskytovanie štipendií pre kurzy, školenia, vzdelávacie programy, študijné pobyty

k. športové aktivity

l. info - centrum a mediálne aktivity

m. pomoc a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb

n. podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých

o. zachovanie kultúrnych hodnôt

p. iné možné aktivity napĺňajúce ciele, vytýčené združením

Táto stránka je zobrazená: 6174x.
OZ BArborka

Slovenské omše v zahraničí

Slovenské omše, ktoré sa slúžia v Európe a zámorí

Pozdrav pápeža

Benedikt XVI. pozdravil slovenských pútnikov

Video - relikvia

Relikvia

Darujte nám 2% z daní!